headblog

headblog

วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2557

ประวัติชื่อ:                              นางสาวสุมาลี   แซ่โง้ว
ชื่อเล่น:                        แม็ค
วันเกิด:                        5  กรกฎาคม   2515
ภูมิลำเนา                     กรุงเทพมหานคร
ระดับการศึกษา:          ปริญญาตรี
ระดับชั้นที่สอน:           อนุบาลปีที่ 2
สถานที่ทำงาน:          โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย
คติประจำใจ:               อยากทำอะไรก็ทำ